• eyelash growth serum
 • Ma 2019. március 22., péntek, Beáta, Izolda és Lea napja van. Holnap Emőke napja lesz.

  Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag a vállalkozásokkal kapcsolatos általános politikai megközelítést kívánja javítani.

  A „Gondolkozz előbb kicsiben!” elv visszavonhatatlan rögzítésére törekszik a politikaalkotásban – a szabályozástól a közszolgáltatásokig. A kezdeményezésnek adott szimbolikus „Kisvállalkozói Törvény” elnevezés azt a politikai szándékot fejezi ki, hogy elismerést kapjon a kkv-k központi szerepe az EU gazdaságában.

  Július 18-án a francia Jouy-en-Josasban tartotta ülését a Versenyképességi Tanács, ahol az európai versenyképességi miniszterek találkoztak. Az ülés fő napirendi pontja az Európai Kisvállalkozói Törvény (EKT) megvitatása volt. Az európai munkaadói szervezetek közül egyedül az UEAPME-t hívták meg, hogy a miniszterek előtt ismertesse az Európai Kisvállalkozói Törvénnyel kapcsolatos álláspontját, esetleges javaslatait. Ha elfogadnák az UEAPME által tett javaslatokat, az nagymértékben hozzájárulna ahhoz, hogy a Törvény kötelező jogi jelleggel bírjon, legalább EU-szinten.

  Mivel a szubszidiaritás alapelve megakadályozza az EU intézményeket abban, hogy nemzeti és regionális szinten előírják a „Gondolkozz előbb kicsiben!” alapelvet, így a tagállamok arról való meggyőzésének, hogy kötelezzék el magukat ezen alapelv mellett egyetlen módja, hogy az EU intézmények jogilag elkötelezik magukat az alapelv mellett, hitelessé téve így álláspontjukat. Az UEAPME ezt kérte a Versenyképességi Tanács ülésén, amit a beszéd elhangzását követően Verheugen úr, az Ipari és Vállalkozói Főigazgatóság vezetője elfogadott. Az alábbiakban olvashatják az UEAPME értékelését a kisvállalkozói törvénnyel kapcsolatban, melyet a minisztereknek kiosztottak. A végén konkrét javaslatok vannak, különösen arról, hogy az EKT alapelveit (a „Gondolkozz előbb kicsiben-t” mindenekelőtt) fel kéne emelni az EU intézményközi megállapodás szintjére.

  Az intézményközi megállapodás egy olyan különleges megállapodás forma, ahol a 3 fő EU-s intézmény (a Parlament, a Tanács és a Bizottság) kötelezi magát bizonyos alapelvek és eljárások mellett, vállalja hogy azokat követi az új törvények bevezetésekor vagy akciók elindításakor.

  A Gondolkozz előbb kicsiben! alapelv integrálása a következőket jelentené, hozná magával:
  — Bármilyen jövőbeni törvénykezés (és létező jogszabály felülvizsgálata) az arányosság alapelv figyelembe vételével kerül majd megszövegezésre (a szektor és ahol szükséges a vállalkozás dimenziója szerint);
  — A tagállamok és az európai intézmények javítják majd a kkv-khez való politikai viszonyukat közösségi, nemzeti és helyi szinten, biztosítva azt, hogy a törvényeket és a programokat már a kezdetektől olyan módon tervezik meg, mely tekintettel van a kkv-k szükségleteire és speciális jellegzetességeire;
  — A tagállamok és a Bizottság rendszeresen be fogja vonni a releváns kkv-szereplőket a politikai döntéshozatalba és ahol releváns, ott szisztematikusan beintegrálják a kkv-szervezetek képviselőit is tanácsadó szakértői bizottságaikba, magas szintű munkacsoportjaikba és egyéb fórumok tevékenységébe;
  — A kkv-szervezetekkel való időbeni konzultáció kötelezővé válik;
  — Az Európai Bizottság és a tagállamok szigorúan értékelni fogják a jövőbeni törvények és adminisztratív intézkedések kkv-kra és különösen a kisvállalkozásokra gyakorolt hatását, és a releváns eredményeket figyelembe veszik majd a javaslatok megfogalmazásakor;
  — „Csak egyszer alapelv”: A tagállamok tartózkodnak majd attól, hogy olyan információt vagy adatot kérjenek majd a kkv-któl ami már elérhető, vagy elérhető kell, hogy legyen az állami adminisztráción belül, hacsak nem az adatok naprakésszé tételéről van szó.

  ANDREA BENASSI, az UEAPME főtitkárának beszéde a tagállamok minisztereinek Versenyképességi Tanácsa előtt

  Általános megállapítások az Európai Kisvállalkozói Törvényről

  „Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elmondhatjuk Önöknek véleményünket az EU vállalkozáspolitikájával és különösen a hamarosan elfogadásra kerülő Kisvállalkozói Törvénnyel kapcsolatban. Az alábbiakban tolmácsolni kívánjuk Önöknek a kkv-k álláspontját, mivel az UEAPME az egyetlen munkaadói szövetség és elismert Európai Szociális Partner, mely a kkv-kat kizárólagossággal képviseli Európában.

  Az Európai Bizottság június 25-én, a Kisvállalkozói Törvény bemutatásával egyedülálló lehetőséget teremtett ahhoz, hogy Európában valamennyi politikát sokkal inkább hozzá lehessen igazítani a kkv-khoz. Az UEAPME feladata ma az, hogy arra kérje a Tanácsot és az EU-s intézményeket, hogy biztosítsák annak hatékony nyomon követését.

  A kkv-k európai helyzetéről szóló jelenlegi adatok igazolják az EU és a tagállamok felé annak szükségességét, hogy teljes figyelmet szenteljenek a kkv-knak, mikor új akciókat kezdenek, új jogszabályokat alkotnak vagy éppen már meglévőket módosítanak. A kkv-k termelékenységi szintje 50%-a a nagyvállalatok termelékenységének. Pozitívan kell tekinteni erre az alapadatra, tekintettel arra, hogy a magas munkaintenzitás munkahely teremtést is jelent. Megnövekedett támogatás és a hatóságok részéről tapasztalható elismerés mellett a kkv-k több és jobb munkahelyeket teremthetnek, és mind mennyiségi, mind minőségi értelemben nőhetnek.

  Ma azért jöttünk el Önökhöz, hogy elmondjuk főbb aggodalmainkat az Európai Bizottság által a Kisvállalkozói Törvény keretében javasolt alapelvekről és akciókról. Fő célunk, hogy emlékeztessük Önöket arra, mennyire fontos lenne a „Gondolkozz előbb kicsiben!” alapelv alkalmazása, alaptétellé tétele. Ez azt jelentené, hogy az intézkedéseket és a jogszabályokat már a kezdetektől a kisvállalkozások világának realitása szerint kellene kidolgozni.

  Ami NAGYON POZITÍV

  + A Gondolkozz Előbb Kicsiben! (GEK) alapelv bevezetésével a Bizottság felhagy a derogációk logikájával, hisz ez az alapelv megszünteti a derogációk szükségességét, ha azt teljes mértékben alkalmazzák. Ez az alapelv, amit a kkv-k kérnek annak érdekében, hogy szabadon dolgozhassanak egy jobb környezetben, jobb szabályozás, kevesebb bürokrácia, hatékonyabb állami támogatás és szerepük teljes elismerése mellett.

  + Most a Tanácson és a Parlamenten a sor, hogy ezt átültesse egy európai szinten kötelező érvényű eszközzé, és a tagállamokon a sor, hogy ugyanezt megtegyék nemzeti szinten. Ez lenne a legjobb válasz arra, hogy a Lisszaboni Stratégia terén mindenki előrelépést vár. Az UEAPME már elindította a saját Gondolkozz Kicsiben Tesztjét, mellyel monitoringozni fogja az EU-s intézményeknek és a tagállamoknak a GEK iránti figyelmét. Az indikátorok alapján rangsorolni fogják a tagállamokat és az EU-s intézményeket, aminek eredményét minden évben ki fogunk adni a Tavaszi Csúcs előtt.

  + Az Európai Bizottság szövege helyesen jár el, mikor utal a kkv-k valamennyi típusára, ideértve a mikrovállalkozásokat, a kézműveseket és a női vállalkozókat. Ez sajnos nem igaz a Tanács vitaanyagára is.

  + Nagyra értékeljük a vállalkozóiság iránti megkülönböztetett figyelmet, kezdve az iskolától végig az egyetemig, valamint hogy a szöveg a gyakornokok mobilitási programjának szükségességét úgy említi, mint az egyik legpozitívabb várható akciót.

  + Végezetül az UEAPME üdvözölte a Bizottság által a Kisvállalkozói Törvényt követően bevezetett jogi lépéseket, úgymint az Általános Csoportmentesség Rendeletről szóló rendeletet, a csökkentett ÁFA-kulcsokra vonatkozó irányelvre vonatkozó javaslatot és a közbeszerzések terén meglévő jó gyakorlatok gyűjteményének kiadását. Most a tagállamokon a sor, hogy megfelelően kövessék, tartsák be ezeket a fontos dossziékat.

  Ami HIÁNYZIK

  — Az alapelvek tekintetében: Mégha a Bizottság minden tőle telhetőt meg is tesz, hogy előmozdítsa a Kisvállalkozói Törvény iránti erős politikai elköteleződést, a legtöbb, amit el lehet érni, hogy rábízza az EU-s intézményekre és a tagállamokra, hogy teljes mértékben alkalmazzák a Gondolkozz Előbb Kicsiben! (GEK) alapelvet, ami még most is egy célnak tűnik, amit el kell érni, és nem egy mindenképpen alkalmazandó alapelvnek. Emellett hiányzik még a GEK fontos aspektusai iránti egyértelmű elkötelezettség, példaként említhetjük a „csak egyszer” alapelvet, a kkv hatáselemzéseket és a kkv-knak a tanácsadó testületekben való részvételét.

  — A tartalom tekintetében: Komolyan sajnáljuk, hogy a Kisvállalkozói Törvényben nem esik szó a munkaerőpiaci dimenzióról és a flexicurity-ról (rugalmas biztonság), melyek rendkívül fontos témák a kkv tulajdonosok és alkalmazottaik jövője szempontjából.

  — Hasonlóképpen nincs megemlítve a Kisvállalkozói Törvényben az ECAP (Környezetvédelmi Megfelelést Segítő Program) jelentősége sem, melyre a kkv-knak szükségük van ahhoz, hogy megfelelhessenek a környezetvédelmi követelményeknek és hogy a fenntartható fejlődésbe, mint jövőbeni piacba invesztáljanak.

  — A növekedés koncepciója a Tanács dokumentumában használt értelmében nem megfelelő, hisz ez a növekedést csak a munkavállalók számában tapasztalt növekedésként értelmezi. Úgy tűnik, hogy csak a korábbi kkv-k jó vállalkozások! Azok a kkv-k és különösen a mikrovállalkozások, egyszemélyes vállalkozások, melyek biztosítják a kistérségek stabilitását, de nem szükségszerűen növekednek mennyiségileg, azok már nem is számítanak a politikusoknak? Hát akkor a minőségi fejlődés már nem is számít?

  — Az innovációt továbbra is csak high-tech innovációként értelmezik, míg a valóságban az innováció főleg a kkv-knál történik alacsony és közepes technikai szinten, gyakran informális jelleggel és nagyon ritkán alapul pusztán kutatás&fejlesztésen.

  — Végezetül a Kisvállalkozói Törvény nem kínál semmilyen újabb pénzügyi támogatási forrást vagy jogszabályi alapot a különböző intézkedések, akciók megvalósításához. Végső soron a CIP, a Versenyképességi és Innovációs Program és a 7. Kutatási és Fejlesztési Keretprogram meglévő eszközeinek jobb kihelyezésével, valamint a Strukturális Alapok kínálta lehetőségekkel számol

  Az UEAPME javaslatai

  Az UEAPME arra kéri a Tanácsot, hogy legalább az Intézményközi Megállapodást indítsa útjára, hogy teljes mértékben alkalmazva legyenek a Kisvállalkozói Törvény főbb alapelvei, különösen a Gondolkozz Előbb Kicsiben! legyen teljes mértékben alkalmazható és kötelező érvényű Európában. Ez megmutatja majd a Tagállamoknak, hogyan tegyék a Gondolkozz Előbb Kicsiben! alapelvet valamennyi politikai elképzelésük alapjává, teljes mértékben tiszteletben tartva a szubszidiaritást és az arányosságot.

  Az UEAPME arra kéri a Tagállamokat, hogy erősítsék és könnyítsék meg a fent említett Intézményközi Megállapodás elérését, és kötelezzék el magukat, amennyire csak lehetséges nemzeti és helyi szinten.

  Az UEAPME arra kéri a Tanácsot, a Tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy kötelezzék el magukat a pénzügyi források kkv-k számára jobb kihelyezése mellett, és tegyék lehetővé a kkv-k jobb hozzáférését a támogatási programokhoz oly módon, hogy hozzáigazítja azok céljait a kkv-k valóságához.”

   

   

 • написание пресс-релиза
 • статьи для сайта
 • написание статей
 • новости для сайта
 • написание коммерческого предложения
 • продающий текст
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • копирайтеры
 • SEO копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные кампании в интернете
 • обслуживание сайта
 • биржи статей